Offentlig planlegging og plan- og bygningsloven

Bruken av eiendom og arealer i Norge er nøye regulert av myndighetene. Her spiller kommunene en sentral rolle, fordi det er der svært mange av plansakene blir vedtatt. Samtidig tilfaller det også fylkestinget og departementet visse ansvar1462801483_lawyers-in-san-diego-bestsandiegolawyers.net_ i forhold til offentlig planlegging. Private kan også komme med forslag til hvordan arealer skal brukes.

Viktigst er likevel kommunens rolle. I det kommunale arbeidet må man selvfølgelig forholde seg til de mange statlige reguleringene og bestemmelsene for planlegging av arealbruk. I tillegg er man bundet til den regionale planstrategien, som utarbeides av fylkeskommunen. Det er kommunestyret som har myndighet i planleggingen, slik at det faktisk er politiske beslutninger som bestemmer hvordan arealer blir brukt. Samtidig er kommunestyret bundet av loven og av vedtak som er gjort på Stortinget eller fylkestinget.

Vanligvis vil kommunen opprette forskjellige utvalg som står for det meste av diskusjonen rundt kommunal planlegging. Disse utvalgene forholder seg til, og er med på å utarbeide, kommuneplaner som innbefatter både handlingsplaner og arealplaner. Her skal man ta hensyn til både nåtidens behov og kommunens langsiktige utvikling. Slike planer legger også føringer på hvordan ressurser vil bli brukt innad i den enkelte kommune.

En kommunal arealplan skal gi muligheten til å forstå hvordan arealer vil bli brukt i fremtiden, ut i fra en forståelse av langsiktig samfunnsutvikling. Kart, bestemmelser, og beskrivelser bygger opp om denne forståelsen. De ulike bestemmelsene har gjerne en bindende effekt på påfølgende tiltak, og deler blant annet kommunens områder opp i henhold til visse betydningsfulle formål og hensyn. Dette kan være et krevende arbeid, fordi man må samordne blant andre utvikling av transporttilbud, boligutbygging, næringsliv, kulturlandskap, fritidsarealer, og miljøhensyn.

Ved omfattende omlegginger eller nyvinninger i planene kan det ofte være fordelaktig med en mer inngående konsekvensutredning på forhånd. Det finnes også detaljerte bestemmelser om hvordan slike utredninger skal utarbeides i plan- og bygningsloven.