Lov om taushetsplikt

Taushetsplikt er en bestemmelse som de fleste offentlig ansatte er godt kjent med. Den er fastslått i forvaltningslovens paragraf 13, som bestemmer at alle som er ansatt i det offentlige har plikt til å tie om opplysningene de tilegner seg gjennom eget arbeid. Taushetsplikten gjelder selvfølgelig ikke alt, men i hovedsak det som har med andre borgeres personlige forhold å gjøre. Det er heller ikke lov å røpe forretningshemmeligheter, og selvfølgelig heller ikke statlige hemmeligheter som er gradert materiale. Andre som jobber for stat eller kommune gjennom firma som er leid inn for spesielle oppgaver har også taushetsplikt. 1467682469Taushetsplikten gjelder også selv om personen det gjelder er død, eller om den offentlig ansatte har sluttet i jobben. Slik sett er det ingen tidsmessig begrensing på taushetsplikten.

Noen ganger kan det være et motsetningsforhold mellom taushetsplikt og yrkesutøvelse. Det gjelder særlig i små lokalsamfunn hvor enkelte familier kan ha problemer relatert til sykdom, rus, vold, og så videre som krever bred oppfølging og samarbeid mellom flere ulike etater. I slike situasjoner kan det ofte være uunngåelig at mennesker i vedkommendes krets blir kjent med ulike opplysninger. Likevel er det ikke lov for kommuneansatte å gi dine opplysninger videre til andre. La oss for eksempel si at du liker å spille på nett, på et kasino som nettcasino247.com der du kan vinne store pengesummer. Selv om offentlig ansatte skulle få rede på det, har de ikke lov til å fortelle noe om det til andre.

I tillegg til det som er inntatt i forvaltningsloven, står det også en del om taushetsplikt i andre lover, som blant annet lov for helsepersonell og straffeloven, straffeprosessloven, og strafferegisteringsloven. For revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere, og enkelte andre yrkesgrupper, som politi og barnevernsarbeidere, gjelder egne regler. Arbeidsgiveren kan også pålegge ansatte taushetsplikt mer generelt – såkalt munnkurv – i tilfeller der ulike hensyn tilsier at det er rimelig. Brudd på taushetsplikten under slike omstendigheter kan føre til avskjedigelse eller andre former for straff.